10. Shenzhen


Shenzhen grafika

 • population: 10,778,900 (2016)
 • country: China

9. Mumbai


Mumbai grafika

 • population: 12,478,447 (2016)
 • country: India

8. Guangzhou


Guangzhou grafika

 • population: 13,080,500 (2016)
 • country: China

7. Tokyo


Tokyo grafika

 • population: 13,513,734 (2016)
 • country: Japan

6. Istanbul


Istanbul grafika

 • population: 14,657,000 (2016)
 • country: Turkey

5. Delhi


Delhi grafika

 • population: 16,787,941 (2016)
 • country: India

4. Dhaka


Dhaka grafika

 • population: 16,970,105 (2016)
 • country: Bangladesh

3. Beijing


Beijing grafika

 • population: 21,516,000 (2016)
 • country: China

2. Karachi


Karachi grafika

fot. Anwar Ahmed / wikipedia.org (CC BY-SA 3.0)

 • population: 23,500,000 (2016)
 • country: Pakistan

1. Shanghai


Shanghai grafika

 • population: 24,256,800 (2016)
 • country: China